12.12.2019:0,045553 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Popis | AXA EUR Konto

Investičná stratégia fondu

Jej cieľom je rast hodnoty podielových listov podielnikov za podmienky, že rizikový profil fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Cieľ je dosahovaný investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika.

Majetok fondu je tvorený najmä nástrojmi peňažného trhu a štátnymi dlhopismi, dlhopismi nadnárodných inštitúcií a bánk, dlhopismi obchodných spoločností, komunálnymi dlhopismi denominovanými v EUR:

  • Štátne dlhopisy
  • Dlhopisy nadnárodných inštitúcií a bánk
  • Dlhopisy obchodných spoločností
  • Komunálne dlhopisy

Pomer riziko/výnos

X  -  -  -  -  -  - 

Profil typického investora

Fond je určený konzervatívnym investorom, ktorí preferujú iba nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň a stabilitu výnosu a majú záujem investovať financie na krátku dobu, alebo si nie sú istí, kedy presne budú svoje peniaze potrebovať. Typický investor tohto fondu spravidla akceptuje len nízke kolísanie hodnoty investície.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png