Oznámenie o plánovanej zmene špeciálneho fondu AXA Selection Global Equity na štandardný fond

AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „spoločnosť“) ako obhospodarovateľ a administrátor špeciálneho fondu AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „Fond“) oznamuje, že dňa 15.12.2017 rozhodlo predstavenstvo spoločnosti v súlade s ustanovením § 429 odst. (2) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZISIF“), o zmene Fondu na štandardný fond s názvom AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Dôvodom zmeny je zvýšenie ochrany podielnikov na úroveň, ktorú poskytuje zákonná úprava štandardných fondov, a zároveň aj zvýšenie konkurencieschopnosti produktu. So zmenou Fondu na štandardný fond vyslovil súhlas taktiež depozitár fondu. Účinnosť rozhodnutia, a zmeny fondu na štandardný fond, podlieha povoleniu České národní banky.

V prípade, že Česká národní banka povolí zmenu Fondu, spoločnosť uverejní oznámenie o realizácii tejto zmeny na svojich stránkach spolu s novým znením štatútu zmeneného fondu s novým úplným názvom AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Dôsledky zmeny pre podielnikov sme vyhodnotili, vzhľadom k zvýšeniu ich ochrany, ako pozitívne a zo strany podielnikov nie je potreba žiaden úkon. V okamžiku účinnosti zmeny bude skladba majetku Fondu v súlade s investičnými limitmi pre štandardný fond podľa všeobecne záväzných predpisov. Očakávaný termín účinnosti zmeny je február 2018.

Predstavenstvo spoločnostiStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png