Premena a súvisiaca zmena časti názvu fondu AXA Selection Global Equity - Oznámenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou ku dňu 3.4.2018 mení fond AXA Selection Global Equity (ďalej len „Fond“) svoj charakter zo špeciálneho fondu (podľa českého práva) na štandardný fond. Štandardný fond splňuje požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (tzv. UCITS), upravujúci koordináciu predpisov v oblasti kolektívneho investovania a zmeny jeho štatútu podliehajú schváleniu České národní banky. Táto zmena teda prináša klientom väčšiu právnu ochranu a štandardizovaný rámec obhospodarovania ich majetku v tomto fonde v súlade s právom Európskej únie.

V tejto súvislosti sa taktiež mení oficiálny názov fondu z AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. na AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

Premena Fondu zo špeciálneho fondu na štandardný fond a súvisiaca úprava štatútu Fondu nemajú žiadny dopad na poplatkovú stratégiu, maximálnu, ani aktuálnu výšku poplatkov, ani na minimálnu výšku investícií a odkupov pre existujúcich podielnikov. Aktuálna výška poplatkov podľa sadzobníka, na ktorý je štatútom Fondu odkazovaný, zostáva pre podielnikov Fondu rovnaká. V rámci investičnej stratégie došlo k úprave limitov podľa právnej úpravy štandardných fondov a k odstráneniu už nevyužívanej výnimky, kedy fond mohol investovať až 35 % hodnoty svojho majetku do akcií fondu AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR. Úplné nové znenie štatútu fondu po premene na štandardný fond je dostupné na: https://www.axainvesticie.sk/investicne-fondy/dynamicke-fondy/axa-selection-global-equity/obsah/popis/

AXA investiční společnost a.sStiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png